„Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България“

Проектът „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България” на Фондация ”Асоциация Анимус” в партньорство с Voksne for Barn, Норвегия е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 2009-2014. Оператор на Програмата са Институт „Отворено общество” и Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е подкрепен от Регионален инспекторат на образованието към Министерството на Образованието и науката и Дирекция ”Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община.

Тази подкрепа е чест за „Асоциация Анимус”, тъй като признава ценността и полезността на проектното предложение и на самата обучителна програма.

Проектът цели да разшири предоставяните в общността услуги за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи деца. Той предлага ново решение на съществуващите проблеми с училищния тормоз, маргинализирането на уязвими групи деца и отпадането от училище. Стартира от 03.02.14 г. и ще се изпълнява в продължение на 26 месеца, а програмата ще се пилотира за учебната 2014/2015 г.

„Приятелите на Зипи” е авторска програма с водеща организация Voksne for Barn, Норвегия. Тя е средство за превенция на училищния тормоз и маргинализирането на деца на етнически/социален/физически или друг принцип и инструмент за подобряване на психичното здраве на децата. Програмата подобрява не само социалния климат в класната стая и уменията за справяне и самооценката на децата, но и техните академичните постижения.

Новият вид услуга се състои във въвеждане на „предмет” по възпитание и отглеждане на будни и психично здрави деца, бъдещи активни граждани на обществото.

Проектът адресира един от проблемите на българското образование, а именно, че то е фокусирано върху постигането на академични знания и пренебрегва придобиването на социални умения като ефективно общуване, разрешаване на конфликти, създаване и запазване на здравословни взаимоотношения. Проблемите, с които децата растат (липса на родител, насилие, бедност, неглижиране, злоупотреба, етническо различие), намират израз в детската градина и училище. Те се задълбочават, докато се стигне до етапа на разрушаване на учебния процес, след което децата биват изключени или самите родители ги преместват. Това задълбочава проблема, без да адресира причините за него.

Проектът се очаква да подобри социалния климат в класната стая и развие атмосфера на толерантност към различията, взаимопомощ и дух на приобщаване. Ще се предостави възможност на около 300 деца от 5 до 7 г. в гр. София да бъдат включени в програма. Очаква се децата да придобият умения за идентифициране, осмисляне и изразяване на емоции и да подобрят уменията си за справяне в различни проблемни ситуации. Вторичен ефект от тези процеси е подобряването на емоционалната стабилност на децата и по-успешното преработване на травматични преживявания, както и подобряването на академичните резултати в училище. Като помогне на децата от да повишат вътрешния си капацитет за удържане на тревогите си, а да не отреагират на стимулите на външната среда с агресивно и девиантно поведение, това начинание се стреми да осигури грижа за психичното здраве на децата и да послужи като превенция на училищния тормоз и отпадането на уязвими деца от училище в последствие.

Очаква се проектът да повиши професионалния капацитет на 24 специалисти (педагози, училищни психолози, педагогически съветници) и да включи около 300 родители като активна страна в прилагането на програмата.

Ще бъде проведено изследване, което да измери успеха и ефективността на „Приятелите на Зипи” в участвалите класове от деца.